ಕೋಷ್ಠಕ-6 ರಸಾವರಿ ಗೊಬ್ಬರಕೊಡುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ (ಅಡಸಾಲಿ ಕಬ್ಬು)

ಪೂರ್ವವರ್ಷಕಬ್ಬು   
(ಸೆಷ್ಟೆoಬರ್-ನವ್ಹೆoಬರ್)
   40 ಟನ್/ಎಕರೆಗೆ (ಪ್ರಮಾಣ230:87:40
   ಯೂರಿಯಾ:ಡಿ.ಎ.ಪಿ:ಪೋಟ್ಯಾಶ)
60 ಟನ್/ಎಕರೆಗೆ (ಪ್ರಮಾಣ380:182:62
ಯೂರಿಯಾ:ಡಿ.ಎ.ಪಿ:ಪೋಟ್ಯಾಶ)
80 ಟನ್/ಎಕರೆಗೆ (ಪ್ರಮಾಣ530:259:84
ಯೂರಿಯಾ:ಡಿ.ಎ.ಪಿ:ಪೋಟ್ಯಾಶ)
100 ಟನ್/ಎಕರೆಗೆ (ಪ್ರಮಾಣ440:163:32
ಯೂರಿಯಾ:ಡಿ.ಎ.ಪಿ:ಪೋಟ್ಯಾಶ)
ರಸಾವರಿಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡುವ ಸಮಯಯೂರಿಯಾ
ಕೆ.ಜಿ / ಎಕರೆ
ಡಿ.ಎ.ಪಿ
ಕೆ.ಜಿ / ಎಕರೆ
ಎಮ್.ಓ.ಪಿ
ಕೆ.ಜಿ / ಎಕರೆ
ಯೂರಿಯಾ
ಕೆ.ಜಿ / ಎಕರೆ
ಡಿ.ಎ.ಪಿ
ಕೆ.ಜಿ / ಎಕರೆ
ಎಮ್.ಓ.ಪಿ
ಕೆ.ಜಿ / ಎಕರೆ
ಯೂರಿಯಾ
ಕೆ.ಜಿ / ಎಕರೆ
ಡಿ.ಎ.ಪಿ
ಕೆ.ಜಿ / ಎಕರೆ
ಎಮ್.ಓ.ಪಿ
ಕೆ.ಜಿ / ಎಕರೆ
ಯೂರಿಯಾ
ಕೆ.ಜಿ / ಎಕರೆ
ಡಿ.ಎ.ಪಿ
ಕೆ.ಜಿ / ಎಕರೆ
ಎಮ್.ಓ.ಪಿ
ಕೆ.ಜಿ / ಎಕರೆ
ನಾಟಿ ಸಮಯ 7.60 33.00 0.00 20.00 78.00 0.00 31.00 122.00 1.20 44.00 163.00 3.20
37 ದಿನಗಳ ನoತರ 2.28 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 9.30 0.00 0.36 13.20 0.00 0.96
44 ದಿನಗಳ ನoತರ 2.28 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 9.30 0.00 0.36 13.20 0.00 0.96
51 ದಿನಗಳ ನoತರ 2.28 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 9.30 0.00 0.36 13.20 0.00 0.96
58 ದಿನಗಳ ನoತರ 2.28 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 9.30 0.00 0.36 13.20 0.00 0.96
65 ದಿನಗಳ ನoತರ 2.28 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 9.30 0.00 0.36 13.20 0.00 0.96
79 ದಿನಗಳ ನoತರ 2.28 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 9.30 0.00 0.36 13.20 0.00 0.96
86 ದಿನಗಳ ನoತರ 2.28 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 9.30 0.00 0.36 13.20 0.00 0.96
93 ದಿನಗಳ ನoತರ 2.28 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 9.30 0.00 0.36 13.20 0.00 0.96
100 ದಿನಗಳ ನoತರ 2.28 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 9.30 0.00 0.36 13.20 0.00 0.96
107 ದಿನಗಳ ನoತರ 2.28 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 9.30 0.00 0.36 13.20 0.00 0.96
114 ದಿನಗಳ ನoತರ 2.28 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 9.30 0.00 0.36 13.20 0.00 0.96
121 ದಿನಗಳ ನoತರ 2.28 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 9.30 0.00 0.36 13.20 0.00 0.96
128 ದಿನಗಳ ನoತರ 2.28 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 9.30 0.00 0.36 13.20 0.00 0.96
135 ದಿನಗಳ ನoತರ 2.28 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 9.30 0.00 0.36 13.20 0.00 0.96
142 ದಿನಗಳ ನoತರ 2.28 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 9.30 0.00 0.36 13.20 0.00 0.96
149 ದಿನಗಳ ನoತರ 2.28 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 9.30 0.00 0.36 13.20 0.00 0.96
156 ದಿನಗಳ ನoತರ 2.28 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 9.30 0.00 0.36 13.20 0.00 0.96
163 ದಿನಗಳ ನoತರ 2.28 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 9.30 0.00 0.36 13.20 0.00 0.96
170 ದಿನಗಳ ನoತರ 2.28 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 9.30 0.00 0.36 13.20 0.00 0.96
177 ದಿನಗಳ ನoತರ 2.28 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 9.30 0.00 0.36 13.20 0.00 0.96
184 ದಿನಗಳ ನoತರ 2.28 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 9.30 0.00 0.36 13.20 0.00 0.96
191 ದಿನಗಳ ನoತರ 2.28 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 9.30 0.00 0.36 13.20 0.00 0.96
198 ದಿನಗಳ ನoತರ 2.28 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 9.30 0.00 0.36 13.20 0.00 0.96
205 ದಿನಗಳ ನoತರ 2.28 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 9.30 0.00 0.36 13.20 0.00 0.96
212 ದಿನಗಳ ನoತರ 2.28 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 9.30 0.00 0.36 13.20 0.00 0.96
219 ದಿನಗಳ ನoತರ 2.28 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 9.30 0.00 0.36 13.20 0.00 0.96
226 ದಿನಗಳ ನoತರ 2.28 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 9.30 0.00 0.36 13.20 0.00 0.96
233 ದಿನಗಳ ನoತರ 2.28 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 9.30 0.00 0.36 13.20 0.00 0.96
240 ದಿನಗಳ ನoತರ 2.28 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 9.30 0.00 0.36 13.20 0.00 0.96
ಖಿoಣಚಿಟ 76.00 33.00 0.00 200.00 78.00 0.00 310.00 122.00 12.00 440.00 163.00 32.00